Jong en waarmee bezig?

Misschien gaat het bij jou wel zoals bij veel anderen. Je denkt “het leven kan soms zeer hard zijn”. Stress op school, in de opleiding, stress met ouders. Allen eisen en willen meer. Groot is de druk en ook de ontgoocheling. Bijvoorbeeld: ondanks veel sollicitaties geen onderwijsplek of werk. En wie naar de wereld kijkt en aan de toekomst denkt, komt tot de ontdekking van: ongerechtigheid, oorlog, terreur en geweld, steeds meer problemen in het land, een verstoorde natuur. Wat is het doel en de zin van het leven? Welk doel zal dat geven?

Hoe onderbreken we het denken en doelloze leven met de vele problemen zodat wij het vergeten? Er zijn er veel die menen door party’s door nachtenlang te dansen, rond hangen met vrienden, bendes, alcohol, roken, hasj, geestenvoering en andere drugs… En dit herhaalt zich maar. Is er geen andere weg, geen werkelijke oplossing?

Ook Uzzia stond onder enorme druk. Hij was zestien jaar oud en moet een grote verantwoording nemen. Men verwachtte veel van hem, hij moest koning over Israël worden. De Bijbel beschrijft over Uzzia:”Hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN… in de dagen nu, dat hij de HEERE zocht, maakte hem God voorspoedig”. Daarom bleef hij tweeënvijftig jaar koning.

Hij moest veel moeilijkheden oplossen. God hielp hem en gaf hem voorspoed. Of jij nu ook zestien, ouder of jonger bent, en hoe je leven er ook uit ziet – God heeft met jou hetzelfde voor: Hij wil je helpen en je een duidelijk levensdoel en voorspoed schenken! Het komt hierbij niet op leeftijd of situatie aan. Beslissend is alleen de verhouding tot de levende God.

“Uzzia deed wat recht was in de ogen des HEEREN” En jij??? Vraag je eerst naar God en wat Hem welgevallig is? Is jouw leven met God in orde? De Bijbel zegt: “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods”. Ook jouw zonde scheidt je van de levende God. Zonder vergeving van de opgestapelde schuld is er geen gemeenschap met God.

Hoe krijgen wij vergeving? Hoe kunnen we het oude doelloze leven afsluiten en opnieuw beginnen? Zelf kunnen wij dat niet! Maar God heeft reeds alles daarvoor gedaan! Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, naar de wereld gezonden om ons te verlossen. Jezus Christus is zonder enige schuld aan het kruis gestorven en heeft onze zonden gedragen, de prijs betaalt voor onze schuld. Op de derde dag na de kruisiging is Hij opgestaan en leeft! Wie in Hem gelooft en zijn leven aan Hem overgeeft, die schenkt Hij vergeving van alle zonden. Het Bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

De Heilige Geest , de Geest van God, bevestigd ons dat we verlost zijn.

Weet je waarom Jezus dit voor jou op Zich heeft genomen? Omdat Hij jou lief heeft! Jij bent belangrijk voor Hem, Hij wil en kan je helpen! Daarom geloof in Hem. Belijdt in gebed al je zonden aan Hem, zeg Hem alles wat je bezwaart, bidt Hem om vergeving en reiniging door Zijn Bloed en geef je leven zonder voorbehoud aan Hem over. Jezus heeft alles voor jou aan het kruis in orde gemaakt. Maak daarom alles met Hem in orde! God zal je een nieuw leven schenken. De vrede Gods komt binnen in je hart. De Heere maakt je blij en vol van vertrouwen.

Bekering is een begin van een nieuw leven met de levende God. Jezus Christus omarmt en draagt ons met Zijn liefde en genade “Hij leidt mij in het rechte spoor”. Hij wil je zegenen en stellen tot een zegen voor de ander.

Ook een christen blijft niet gespaard voor moeilijkheden en ongerechtigheid. Maar in iedere levenssituatie kunnen wij Gods hulp, Zijn bescherming en Zijn leiding ervaren. Wie alles in het gebed aan de Heere voorlegt, ervaart hoe Hij ingrijpt.

“In de dagen nu dat Uzzia de HEERE zocht, maakte hem God voorspoedig”. Het is niet zo eenmaal bekeert, en dan weer zo leven zoals het ons bevalt. Jezus Christus wil dat wij Hem steeds zoeken, gemeenschap met Hem onderhouden en naar Zijn wil vragen. Gods wil leer je kennen door dagelijks te lezen uit de Bijbel.

Uzzia had een lang en gezegend leven omdat hij de Heere zocht, zoek God en vraag naar Zijn wil, wanneer je een beslissing neemt, ook als je een vriendschap begint, waarvoor je geld uit geeft, met wie je omgaat, waar je heengaat.

Wat heeft het leven te bieden?

Geef je leven aan Gods Zoon en bidt:

“Heere Jezus Christus, U kent mijn leven met alle zonden en moeilijkheden (…) Vergeef mij dat ik U geen recht doe en niet naar Uw wil geleefd heb. Ik vertrouw mijn leven geheel aan U toe. U heeft Uw leven aan het kruis voor mij gegeven. De straf die ik verdiend heb, hebt Gij gedragen! Uw Bloed reinigt mij van alle zonden. Heere Jezus Christus, geef mij het nieuwe eeuwige leven in U Heere, dat ik voor mijn medemensen een zegen zijn mag. Amen”