Geloofsbelijdenis

Op deze pagina heb ik de Apostolische geloofsbelijdenis willen publiceren omdat deze geloofsbelijdenis heel beknopt maar volledig weergeeft wat ik ten diepste geloof.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag is opgestaan van de doden; opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden; wederopstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

Amen!

Er is ook een boek verschenen waarin deze Apostolische geloofsbelijdenis goed en duidelijk wordt uitgelegd. Het boek "De Apostolische Geloofsbelijdenis" van ds. C. Harinck (ISBN 9789033141554) is verkrijgbaar bij de christelijke boekhandel.