Nashvilleverklaring

Hieronder heb ik een Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring (origineel: Nashville Statement), wat is een document over christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit dat oorspronkelijk in 2017 in de Amerikaanse stad Nashville is opgesteld, op mijn website willen publiceren gezien ik deze als belijdend christen zijnde van harte in haar volledigheid onderschrijf. 

Mijn verklaring:

Artikel 1
IK BEVESTIG dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie
tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen
kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn
bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.
IK ONTKEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of
polyamoreuze relatie. Ik ontken ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in
plaats van een verbond gesloten voor God.

 

Artikel 2
IK BEVESTIG dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het
huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk.
IK ONTKEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan
ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen,
evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.

 

Artikel 3
IK BEVESTIG dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt,
voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend.
IK ONTKEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk
maken in waardigheid of waarde.

 

Artikel 4

IK BEVESTIG dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods
oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn
en de bloei van de mens.
IK ONTKEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot
de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.

 

Artikel 5
IK BEVESTIG dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken
integraal onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk.
IK ONTKEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde
band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk
tenietdoen.

 

Artikel 6
IK BEVESTIG dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de
geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en
waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig,
als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle
anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch
geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.
IK ONTKEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het
iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle
gehoorzaamheid aan Christus.

 

Artikel 7
IK BEVESTIG dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door
Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.
IK ONTKEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer
mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of
transgenderidentiteit.

 

Artikel 8
IK BEVESTIG dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van
hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus
Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle
christenen geldt.
IK ONTKEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van
de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het
Evangelie zou plaatsen.

 

Artikel 9
IK BEVESTIG dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet
op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat
zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid.
IK ONTKEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid
seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.

 

Artikel 10
IK BEVESTIG dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te
keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van
christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn
IK ONTKEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een
moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen
verschillen.

 

Artikel 11
IK BEVESTIG onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot
of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.
IK ONTKEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen
Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als
mannelijk en vrouwelijk.

 

Artikel 12
IK BEVESTIG dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende
kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om
zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.
IK ONTKEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden
te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden
aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.

 

Artikel 13
IK BEVESTIG dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een
transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door
Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het
zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden.
IK ONTKEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet
in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

 

Artikel 14
IK BEVESTIG dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te
maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te
verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen
als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.
IK ONTKEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één
zondaar buiten Zijn bereik is.

 

Ik onderschrijf bovenstaande 14 artikelen uit de Nashvilleverklaring van harte en publiceerde deze op dinsdag 5 september 2023 op mijn persoonlijke website www.marcelhendriks.net.

Schriftgedeelten:

De volgende Schriftgedeelten in de Bijbel kun je op het bovenstaande na lezen:
Genesis 1:26-28; 2:15-25; 3:1-24; Exodus 20:14; 20:17; Leviticus 18:22; 20:13; Deuteronomium 5:18, 21; 22:5; Richteren
19:22; 2 Samuel 11:1-12:15; Job 31:1; Psalmen 51:1-19; Spreuken 5:1-23; 6:20-35; 7:1-27; Jesaja 59:1; Maleachi
2:14; Mattheus 5:27–30; 19:4-6, 8-9, 12; Handelingen 15:20, 29; Romijnen 1:26–27; 1:32; 1 Korinthe 6:9–11, 18-
20; 7:1-7; 2 Korinthe 5:17; Galaten 5:24; Efeze 4:15, 20–24; 5:31–32; Kolossenzen 3:5; 1 Thessalonicenzen 4:3-8; 1 Timotheus 1:9–
10, 15; 2 Timotheus 2:22; Titus 2:11-12; Hebreeen 13:4; Jakobus 1:14–15; 1 Petrus 2:11; Judas 7.

Deze Schriftgedeelten maken geen deel uit van het originele document, maar zijn door mij als referentie toegevoegd.