Ik geloof

De apostolishe geloofsbelijdenis of de twaalf artikelen van het ongetwijfeld algemeen christelijk geloof heb ik op dit deel van mijn website weergegeven omdat deze geloofsbelijdenis mijn geloof heel goed weergeeft.

 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
 6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
 7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
 9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. Vergeving der zonden;
 11. Wederopstanding des vleses;
 12. En een eeuwig leven.

 

Ik ben lid van een protestantse wijkgemeente waar de veelkleurigheid, gesymboliseerd in de kleuren van de regenboog centraal staan. Het betekent ook dat de veelkleurigheid en verscheidenheid van mensen belangrijk is. God heeft de mensen immers “verschillend” geschapen. Dat maakt dus dat niemand “meer” is dan de ander of “beter” maar wel “verschillend”!

In deze gemeente worden alle mensen in hun eigenheid geaccepteerd en dat vind ik persoonlijk heel belangrijk want “acceptatie” is het grondwoord van gemeente zijn.

De gemeente wil een open veelkleurige gemeenschap zijn, welke de uitdaging van die verscheidenheid aan wil gaan. Daarbij staat “actie” constant centraal. Het is iets dat niet vanzelf gaat, er moet steeds weer aan gewerkt worden door de gehele gemeente.