Ik geloof

De apostolishe geloofsbelijdenis of de twaalf artikelen van het ongetwijfeld algemeen christelijk geloof heb ik op dit deel van mijn website weergegeven omdat deze geloofsbelijdenis mijn geloof heel goed weergeeft.

 1. Ik geloof in God onze Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel;
 5. Op de derde dag is opgestaan uit de dood;
 6. Opgestegen naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
 7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van heiligen;
 10. Vergeving van onze zonden;
 11. Wederopstanding van het lichaam;
 12. En een eeuwig leven.

 

Ik ben lid van een protestantse wijkgemeente waar de veelkleurigheid, gesymboliseerd in de kleuren van de regenboog centraal staan. Het betekent ook dat de veelkleurigheid en verscheidenheid van mensen belangrijk is. God heeft de mensen immers “verschillend” geschapen. Dat maakt dus dat niemand “meer” is dan de ander of “beter” maar wel “verschillend”!

In deze gemeente worden alle mensen in hun eigenheid geaccepteerd en dat vind ik persoonlijk heel belangrijk want “acceptatie” is het grondwoord van gemeente zijn.

De gemeente wil een open veelkleurige gemeenschap zijn, welke de uitdaging van die verscheidenheid aan wil gaan. Daarbij staat “actie” constant centraal. Het is iets dat niet vanzelf gaat, er moet steeds weer aan gewerkt worden door de gehele gemeente.