Welkom op mijn website!

Geloofsbelijdenis


Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere,
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag is opgestaan van de doden;
opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
wederopstanding van het vlees;
en een eewig leven.